Wednesday 30 April 2008

隻野 meow~

隻野激死人,係好忙好忙做到淩晨2點幾想快d收工訓覺時,就係個腳邊行黎行去meow~我,我用貓話講:我知架啦,我就黎陪你訓,你訓先啦好唔好。
隻野唔理,再不停咁meow~我,我抱起佢,佢又唔制,跳係床邊又不停咁meow~然後又跳番去我腳邊,原來係想我陪佢玩...... 我都想玩唔想做野呀!
佢meow~左陣見我無理就自己返床訓...我都想訓噢…=(T_T)=… meow~
尋晚隻野又係咁meow~meow~meow~,4點幾仲係唔訓,仲想等埋我。最後做通頂然後早上直接返工,隻野係六點幾頂唔住呆呆咁,然後捐入被竇訓左。噢,我又想訓噢!=(>_<)= meow~