Monday 21 July 2008

崖の上のポ ニョ

\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/
又話宮崎san退休,之前佢個仔搞個套《地海傳說》超垃圾!我仲比左個希望自己入場,點知灰晒!>_< 見到呢個trailer 好想看好想看好想看好好好好好好好好好好好好想想想看啊!!!!!! 有山口智子同天海祐希配音,好野! A:車!又唔係佢地做! 我:配音好過無呀! ^_^ 呵 條魚好似係會講野的,令我諗起麥o麥那條叫「魚旦」的魚! \(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/
\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/哇!\(^O^)/