Thursday 21 August 2008

星期一在貓信匣內的包裹

用一張紙皮將本書send出去,好環保同creative,同埋好有型 ^_^ 不過裡面係英文書,應該放《四十二章經》襯d ^_^