Saturday 28 March 2009

從早到晚食食食

最愛的早餐:
即叫即煎造餐旦治
(羅膠盒去買,唔洗日日浪費2個膠袋)

茶走小甜
(羅暖壺去買,唔洗浪費紙杯及膠搞匙,仲可以keep好耐都係暖既 ^_^)
20090317


最愛的午餐:
P 帶給我的天台午餐便當,好味啊~
20090323


最愛老細請食的 tea:
coffee

blueberry cake
20090323


Y買給我的晚餐:
超脆雞蛋仔

格仔餅
20090323


「好為食」系列
fuji mini 7S