Tuesday 2 June 2009

exhibition: LIU NGAN LING 星期五 延長開放時間

展覽:廖雁寧LIU NGAN LING

我個展覽 星期五 延長開放時間到10點前, 有無朋友要來?
之後可以約埋一齊去食飯 ^_^

星期六 我盡量留到8點前


賽馬會創意藝術中心 九龍石峽尾白田街30號
JCCAC 30 Pak Tin Street Shek Kip Mei, Hong Kong5/F
私畫廊 Gallery Z
L5-22 5樓22室
+852 2372 0681