Sunday 5 July 2009

請你留底一起作見証

【桂綸鎂地下鑑賞會】洪丁係入口幫手賣 cd 同埋 t-shirt ,我們身後有榮念曾既漫畫,好靚的格仔background ^_^永遠懷念塔可夫斯基 Forever Tarkovsky Club 【桂綸鎂地下鑑賞會】的現場。
20090704
photo by E W.讓我們經常也有一個醉酒的音樂會 ^_^ cheers~

photo by Jasonissofat