Tuesday 3 July 2012

十五年,幾許風雨


聽到呢尐煙花既聲音,我地不仿去諗下係6月4號,1989年既晚上,天安門就係充滿呢尐炮火聲....平反六四....為李旺陽申怨....天滅中共....梁振英下台....