Monday 29 April 2024

文學的藝術 vs 色情

中午看過西亞蝶的展覽,努力想像不色情的身體描述。相反地,晚上就參加了由 @jidaam.books 書房主辦由 @yeungkwanyee 主講的[情色文學選讀與情慾書寫]。 

鈞而介紹在文學中,區分純粹色情和文學是有一個清晰的指標。當色情描寫在整體文本中並沒有幫助主題表達,即可以被整段抽起而不阻礙文章整體,就表示該部份是純粹的色情書寫,而非文學。 沒想過文學原來也可以這樣實用地被定義,非常有趣。

課堂上還講了很多,也有實例供大家閱讀和分析。 還有兩課,有興趣的人一起來聽吧,期待下星期六再見。 
 
以下是均而為我作出的一些更正,經她同意後,在這裡和大家分享: 

Hello Siu Ding, 我係鈞而,謝謝你喜歡呢個活動😊 咁啱碌threads見到你寫嘅感想,發現”當色情描寫⋯⋯而非文學”嗰度嘅理解有啲誤解,所以想再同你解釋: 
 
如果抽起作品中的性描寫而完全唔會影響到作品意涵表達或人物刻劃的話,就可以再諗相關性描寫對於深化主題有冇幫助。呢個係思考方向。 
 
性描寫冇體現到心理/社會背景/人性等訊息及解讀可能,而純粹係用以激發讀者性慾的話,文學上一般會稱之為色情描寫,並且認為只關於性交方法的描寫不屬於文學。 
 
希望你會覺得更加清晰,如果仍然有仼何疑問嘅話,我哋下次見面可以再詳談。🫶🏻