Saturday 26 July 2008

丸尾末丁--眼發炎

尋日係返返下工,隻眼好痛。然後要用手羅紙巾遮主就好過一點,即係只要唔用隻眼就唔痛,於是我索性用個膠紙貼住佢。同事睇唔過眼,幫我羅左沙布貼好,臉上的大交叉係佢的傑作。咁我就咁樣係放工後,獨眼行出公司去西環看醫生。

醫生話係我用隻污糟手亂「卒」眼,咁就發炎,腫左,同埋痛。咁今日返工單眼做野,令另一隻眼都好累,而且看野真係好唔清楚,好唔慣。咁我移開個妙布一兩個鐘後,滴眼藥水,塗藥膏後又貼返,因為隻眼又開始好痛,要遮住唔用才好過一點。
過一兩天應該好快會好番。