Friday 7 August 2009

曬燶左

前二個星期E幫我剪短左小小後邊的頭髮時映底左個毛毛背,但係上星期第二次去游水後又曬黑左,毛毛背唔見左,得番個燶背。今個星期六又可能會再曬到燶上加燶~ @_@