Tuesday, 9 August 2011

相片太多啦~

近來拍的相片多得處理不完,六月份和七月份的相片還沒有選好。買了數碼相機後又拍了不少日常照,現在整天處理相片處理得快瘋了。

昨天把七月份拍的23筒菲林拿去沖曬,其中有11筒是120菲林,其餘的是135的黑白相,下星期有得看了,很期待。

好朋友A 和 C 也是拍黑白相片的,他們都買藥水自己在家沖菲林,他們拍得超多,C 一個月可能會拍上60-100筒菲林,而我至多才有20多筒,所以為了省時,都是拿到店裡去沖曬。雖然有朋友說沖菲林還是自己沖的好,scan 菲林也是。我也知道,但要在家沖菲林,再買一台不錯的scanner(一位朋友買了台五千多元的,另一個買了二萬的)回來scan,即使不計較金錢上花費多少,單是時間便已經不夠用了,加上在家裡做一個細小的黑房,還有買藥水等等雜務齋講出來也夠煩人。

我家單單算一算造皮革的用工、造書的用具、紙張就已經有一大堆。之前又買了一大堆平價的「美芝裙」回來,機番全都要作細部的修改才能夠稱身好看,結果衣車、線和布又一堆堆的,書房的書架前原本是空的,現在一箱二箱的快要填滿了,所以更不能開展沖相這新項目了 :P

愛上了tumblr,但最喜歡的還是在這裡分享各種日常生活和相片。^_^

51: siuding no.2 小丁二號
by Dan Dan Dan


6 comments:

Zhuxiu said...

Never "too Many" photos, Siu Ding!

MR. J.WONG said...

張全身真係好鬼吸引 !!!

Sue said...

原來你仲係鬈頭髮!

ST.仁 said...

My fd, sometime I just wonder
you disturbed so much on nude photography, why it's important for you to keep on doing this?

小丁 siuding said...

ST. 仁,
did you read the article here?
i didn't not mention anything about nude photos here...

why i keep do this? <=== 你想問我係拍呀, 被拍還是被 disturbed ??
pls read this post if you interested 「係咪太濫 」
http://www.siuding.com/2011/06/blog-post_1222.html

and, if you really keep reading my blog, you would noted that my nude photos is not as much as those with clothes. XD hahaaa~

Fatbong said...

我"讚好"張相d色…係用咩機影?