Friday 25 June 2010

20: 屋企有兩隻一模一樣o既o野

兩隻o野o既其中一隻就快十歲,
另一隻o野已經三十幾歲(但係仲未瓜)。
兩隻o野相愛已經就快十年,
老o的o個隻怕無咁老o個隻有日要走,
咁佢拿拿淋一齊影多o的相,
怕第時無機,
要唱:
「呵呵,BBBB。」
「呵呵,BBBB。」
「呵呵,BBBB。」
「啊呵呵,BBBB。」

二隻o野上網

二隻o野前後腳拉屎


二隻o野睡覺

二隻o野鍚鍚

Sai Kung 2010

about my Nude / Portrait project: